Biz hakda

Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd.

Kompaniýa hakda

Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. Howpsuzlyk enjamlaryny, EOD önümlerini, Halas ediş önümlerini jenaýat derňewi we ş.m. öndürmekde we satmakda ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.

Biziň gözýetimimiz, iň täze önümleri we tehnologiýalary müşderilerimize iň amatly bahadan üpjün etmek, has möhümi hem ýokary hilli.Häzirki wagtda önümlerimiz we enjamlarymyz jemgyýetçilik howpsuzlyk býurosynda, kazyýetde, harbyda, adatda, hökümetde, howa menzilinde, portda giňden ulanylýar.

Esasy edara Hytaýyň paýtagty Pekinde ýerleşýär.400 inedördül metrden gowrak sergi otagy bar, bu ýerde ýüzlerçe görnüşli oňat enjamlaşdyrylan enjamlar we enjamlar görkezilýär.Zawod Jiangsu welaýatynyň Lianyungang şäherinde ýerleşýär. Şeýle hem Şençzhenen şäherinde gözleg we barlag merkezini döredýäris.Işgärlerimiz, müşderilere kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleridir."Bir guşak we bir ýol" (OBOR) milli ösüş strategiýasyna jogap hökmünde 20-den gowrak ýurtda agentleri ösdürýäris.Önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda uly isleg bilen.

Esasy öndürilen önümlerimiz we enjamlarymyz aşakdaky ýaly

Howpsuzlyk barlag gurallary

Göçme partlaýjy detektor, göçme rentgen skaneri, howply suwuk detektor, çyzykly däl birleşdiriji detektor we ş.m.

Terrorçylyga we gözegçilik gurallaryna

El bilen dolandyrylýan UAV Jammer, fiksirlenen UAV Jammer, Reňkli pes gijeki görüş derňew ulgamy, diwar ulgamynyň üsti bilen diňlemek.

EOD gurallary

EOD roboty, EOD Jammer, Bombany zyňmak kostýumy, çeňňek we çyzyk toplumy, EOD teleskopik manipulýator, magdan detektory we ş.m.

Kompaniýanyň medeniýeti

Omer Müşderi ýokary
Müşderiniň ähli taraplaýyn kanagatlanmagyny gazanmak üçin “Siziň kanagatlanmagyňyz, islegim” düşünjesine eýerip, bazar bahasyndan we müşderiniň garaşyşyndan ýokary hyzmat bermek.

Adam gönükdirilen
Işgärler kärhananyň iň gymmatly çeşmesidir.Bilime hormat goýmak, şahsyýetlere hormat goýmak we şahsy ösüşi höweslendirmek we kömek etmek.

Ilki bilen bütewilik
Bütewilik kärhananyň aýak we ösüşi dowam etdirmeginiň şertidir;wadany ýerine ýetirmek amallarymyzy dolandyrmagyň esasy ýörelgesidir.

Garmoniýa baha berilýär
“Däp-dessuryň wezipesi sazlaşykdyr” meseleler bilen baglanyşykly syýasat.Kompaniýa ähli işgärlerden toparlaýyn işleşmegi we üpjün edijiler, müşderiler, işgärler we beýleki degişli taraplar bilen sazlaşykly garaýyş bilen gatnaşyklary çözmegi haýyş edýär.

Netijelilik
Kompaniýa işgärlerden dogry zady dogry ýerine ýetirmegini soraýar, iş netijeliligini netijelilik bilen ölçýär we işgärleri has öňe gidişlige we ýokary öndürijilik döretmäge höweslendirýär.
Dowamly, çuňňur we saklanmak ýerine ýetiriji ýolbaşçylaryň we işgärleriň hereketidir.

Şahadatnamalar

halkara sergisi

Toparymyz

msdf (1)
msdf (2)
msdf (3)

Habaryňyzy bize iberiň: