Terrorçylyga garşy çözgüt

 • Zyňylan detektiv roboty

  Zyňylan detektiv roboty

  Zyňylan detektiv roboty ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Zyňylýan taktiki robot

  Zyňylýan taktiki robot

  Zyňylan detektiv roboty ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Taktiki mikro-robot

  Taktiki mikro-robot

  Taktiki mikro-robot ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Zyňylýan mikro-robot ulgamy

  Zyňylýan mikro-robot ulgamy

  Zyňylýan mikro-robot ulgamy ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Zyňylýan SWAT roboty

  Zyňylýan SWAT roboty

  Zyňylýan SWAT roboty ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Harby / polisiýa zyňylýan robot

  Harby / polisiýa zyňylýan robot

  Harby / Polisiýa zyňylýan robot ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Harby / polisiýa zyňylýan mikro-robot ulgamy

  Harby / polisiýa zyňylýan mikro-robot ulgamy

  Harby / polisiýa zyňylýan mikro-robot ulgamy ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Pilotsyz öldüriji göçme dron signal signaly

  Pilotsyz öldüriji göçme dron signal signaly

  Formaragyň şekilli UAV dykylyşy, uly çeýeligi we çalt jogap bermäge we goramaga mümkinçilik berýän uly artykmaçlygy bolan UAV-a garşy göçme ýaragdyr.
 • Uçary kesgitlemek we dolandyryş ulgamy

  Uçary kesgitlemek we dolandyryş ulgamy

  Ulgam ajaýyp enjamlardan, enjamlary kesgitleýän enjamlardan we fon operasiýa ulgamyndan durýar.Ectionüze çykaryş ulgamy, uçarmansyz howa arkaly çykýan elektromagnit signalyny tapyp biler we şol bir wagtyň özünde 3 km uzaklykda birnäçe nyşany kesgitläp biler.Gözegçilik edilmeýän awtomatiki gorag funksiýasy bilen, howany goramak üçin gorag aralygy.Uçaryň gaçmagynyň we ýaralanmagynyň öňüni almak üçin, her dürli gyssagly hadysada, howpsuzlyk sahnasynda, möhüm iş ýerinde, gizlin bölümleriň howa giňişliginde we dürli ýerlerde ulanylyp bilner.Degişli ýagdaýda gurmak bilen, bellenen ýerde uçarmansyz gorag meýdançasy döredilip bilner we uçarman sebite girip bilmez.24 sagat gözegçiliksiz uçuş zolagyny gurup biler.
 • Kesgitli pilotsyz Jammer

  Kesgitli pilotsyz Jammer

  HWUDS-1 ulgamy, binanyň üstünde hemişelik gurnamak üçin gaty IP67 korpusynda synagdan geçen we synagdan geçen pilotsyz uçmak mümkinçiligini berýär.HWUDS-1 ähli ugurly päsgelçilikler ýaly beýleki enjamlara käbir päsgelçilik döredip biler ýaly, pilotsyz uçary ýeňmek üçin mümkin boldugyça pes güýç ulanyp, bu meseläni çözdük.
 • Elektrik ellikler Öldürmeýän gural

  Elektrik ellikler Öldürmeýän gural

  Polisiýa tussag ellikleri jemgyýetçilik howpsuzlygy bölümi tarapyndan jenaýatçylary tussag etmek üçin giňden ulanylýan hukuk goraýjy edaralar üçin ölüm howply gurallardyr.Adam bedenine gysyş funksiýasyna eýe bolan pes basyşly impuls tokyny döredip biler.Ulanmak amatly we berk gizlinligi bar, adamlaşdyrylan dizaýn operatora zyýan bermeýär.Bu polisiýa tussag elliklerini geýiň we 2 sekunt dowam edýän düwmä basyň, soňra jenaýatçylaryň ýalaňaç derisini 2-3 sekuntlap ​​ele alyň, bu adam derrew garşylyk ukybyny ýitirip biler.
 • Polis ellikleri ele alýar

  Polis ellikleri ele alýar

  Polisiýanyň elektrik togunyň tutýan ellikleri, hukuk goraýjy edaralar tarapyndan jenaýatçylary tussag etmek üçin giňden ulanylýan hukuk goraýjy edaralar üçin ölüm howply gurallardyr.Adam bedenine gysyş funksiýasyna eýe bolan pes basyşly impuls tokyny döredip biler.Ulanmak amatly we berk gizlinligi bar, adamlaşdyrylan dizaýn operatora zyýan bermeýär.Bu polisiýa tussag elliklerini geýiň we 2 sekunt dowam edýän düwmä basyň, soňra jenaýatçylaryň ýalaňaç derisini 2-3 sekuntlap ​​ele alyň, bu adam derrew garşylyk ukybyny ýitirip biler.
123456Indiki>>> Sahypa 1/6

Habaryňyzy bize iberiň: