Terrorçylyga garşy çözgüt

 • Zyňylýan mikro-robot ulgamy

  Zyňylýan mikro-robot ulgamy

  Harby / polisiýa taktiki zyňylýan mikro-robot ulgamy ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Göçme dron Jammer

  Göçme dron Jammer

  Formaragyň şekilli UAV dykylyşy, uly çeýeligi we çalt jogap bermäge we goramaga mümkinçilik berýän uly artykmaçlygy bolan UAV-a garşy göçme ýaragdyr.
 • Uçary kesgitlemek we gysmak ulgamy

  Uçary kesgitlemek we gysmak ulgamy

  Ulgam ajaýyp enjamlardan, enjamlary kesgitleýän enjamlardan we fon operasiýa ulgamyndan durýar.Ectionüze çykaryş ulgamy, uçarmansyz howa arkaly çykýan elektromagnit signalyny tapyp biler we şol bir wagtyň özünde 3 km uzaklykda birnäçe nyşany kesgitläp biler.Gözegçilik edilmeýän awtomatiki gorag funksiýasy bilen, howany goramak üçin gorag aralygy.Uçaryň gaçmagynyň we ýaralanmagynyň öňüni almak üçin, her dürli gyssagly hadysada, howpsuzlyk sahnasynda, möhüm iş ýerinde, gizlin bölümleriň howa giňişliginde we dürli ýerlerde ulanylyp bilner.Degişli ýagdaýda gurmak bilen, bellenen ýerde uçarmansyz gorag meýdançasy döredilip bilner we uçarman sebite girip bilmez.24 sagat gözegçiliksiz uçuş zolagyny gurup biler.
 • Riot garşy ýarag

  Riot garşy ýarag

  “Multiple Scenes Anti Riot Gun” dürli boýun egmek funksiýalaryny birleşdirýär, bu hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine görüş ünsüni, olfabriki stimulýasiýany, fiziki tutgaýlary we myşsalary höweslendirmek we ş.m. ulanyp, boýun egdiriş tertibini we boýun egmek derejesini çeýe sazlamaga mümkinçilik berýär.
 • 5G WIFI Mobile Jammer

  5G WIFI Mobile Jammer

  Bu enjam, açyk howa gurşawyna ýa-da türmeler, mekdepler, harby, iri zawodlar we magdan kärhanalary ýaly signal goragly giňişlige bagyşlanan ýokary güýçli jübi telefonydyr.
 • Zyňylýan taktiki robot HW-TDR-2

  Zyňylýan taktiki robot HW-TDR-2

  Harby / Polisiýa taktiki zyňylýan robot HW-TDR-2 ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Kesgitli pilotsyz uçar / UAV Jammer

  Kesgitli pilotsyz uçar / UAV Jammer

  “Fixed Anti Drone / UAV Jammer”, binanyň üstünde hemişelik gurnamak üçin gaty IP67 korpusynda synagdan geçen we synagdan geçen pilotsyz uçmak mümkinçiligini berýär.“Fixed Anti Drone / UAV Jammer” beýleki enjamlara käbir päsgelçilik döredip biler, pilotsyz uçary ýeňmek üçin mümkin boldugyça pes güýç ulanyp, bu meseläni çözdük.
 • Zyňylýan taktiki mikro-robot

  Zyňylýan taktiki mikro-robot

  Harby / polisiýa taktiki zyňylýan robot, ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Harby / Polisiýa taktiki zyňylýan robot

  Harby / Polisiýa taktiki zyňylýan robot

  Harby / Polisiýa taktiki zyňylýan robot ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Elektrik togunyň ellikleri

  Elektrik togunyň ellikleri

  Elektrik-zarba tussag etmek ellikleri, hukuk goraýjy edaralar tarapyndan jenaýatçylary tussag etmek üçin giňden ulanylýan hukuk goraýjy edaralar üçin ölüm howply gurallardyr.Adam bedenine gysyş funksiýasyna eýe bolan pes basyşly impuls tokyny döredip biler.Ulanmak amatly we berk gizlinligi bar, adamlaşdyrylan dizaýn operatora zyýan bermeýär.Bu polisiýa tussag elliklerini geýiň we 2 sekunt dowam edýän düwmä basyň, soňra jenaýatçylaryň ýalaňaç derisini 2-3 sekuntlap ​​ele alyň, bu adam derrew garşylyk ukybyny ýitirip biler.
 • Harby / polisiýa zyňylýan robot

  Harby / polisiýa zyňylýan robot

  Harby / Polisiýa zyňylýan robot ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Harby / polisiýa zyňylýan mikro-robot ulgamy

  Harby / polisiýa zyňylýan mikro-robot ulgamy

  Harby / polisiýa zyňylýan mikro-robot ulgamy ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
123456Indiki>>> Sahypa 1/7

Habaryňyzy bize iberiň: