Önümler

 • “Armasight” köp maksatly gijeki görüş monokulýar

  “Armasight” köp maksatly gijeki görüş monokulýar

  TK seriýaly ýylylyk giňişliginde dürli aralykdaky ýaraglary deňeşdirmek üçin ýeňil görnüşi (TK-L), orta görnüşi (TK-M) we agyr görnüşi (TK-H) bar.Şol derejedäki önümleriň arasynda TK ululygy, agramy ýeňil, energiýa sarp edilişi pes, uzaklygy kesgitleýän we has ygtybarly.Içindäki şekil geçiriş moduly bilen, aňsat we gizlin synlamak we düşürmek üçin simsiz kellä dakylýan enjamlar bilen birikdirilip bilner.Amal ýönekeý we ygtybarly, awtomatiki ýarag kalibrlemesi we ähtimallyk derejesi bilen.
 • EOD Bomb tehnikleri üçin ýeke setirli esasy ýygyndy

  EOD Bomb tehnikleri üçin ýeke setirli esasy ýygyndy

  Bomb tehnikleri üçin binalaryň, ulaglaryň, şeýle hem açyk meýdançalaryň içindäki şübheli partlaýjy enjamlary ýok etmek, dolandyrmak we dolandyrmak üçin ýerleşdirilip bilinjek köp sanly enjam bilen BOD tehnikleri üçin EOD ýeke setirli esasy enjam.Çyzyk dakmak, kaskalary dakmak we howply zatlary howpsuz ýagdaýda dolandyrmak üçin 26 görnüşi öz içine alýar.Componentshli komponentler ykjam göteriji gaba laýyk gelýär we aňsatlyk bilen bir adam göterip bilýär.
 • EOD ösen bomba kostýumy

  EOD ösen bomba kostýumy

  Bu EOD Advanced Bomb kostýumy, esasanam Jemgyýetçilik howpsuzlygy, medaragly polisiýa bölümleri, ownuk partlaýjy maddalary aýyrmak ýa-da ýok etmek üçin geýinýän işgärler üçin ýörite eşik enjamlary hökmünde döredildi.Operatora iň ýokary rahatlygy we çeýeligi hödürleýän bolsa, häzirki wagtda şahsyýetiň iň ýokary gorag derejesini üpjün edýär.Sowadyjy kostýum, partlaýjy zyňyndy işgärleri netijeli we intensiw ýerine ýetirip biler ýaly, partlaýjy zyňylýan işgärler üçin howpsuz we salkyn gurşaw üpjün etmek üçin ulanylýar.
 • Partlaýjy sargytlary ýok etmek (EOD) tehniki bomba kostýumy

  Partlaýjy sargytlary ýok etmek (EOD) tehniki bomba kostýumy

  Bu EOD Advanced Bomb kostýumy, esasanam Jemgyýetçilik howpsuzlygy, medaragly polisiýa bölümleri, ownuk partlaýjy maddalary aýyrmak ýa-da ýok etmek üçin geýinýän işgärler üçin ýörite eşik enjamlary hökmünde döredildi.Operatora iň ýokary rahatlygy we çeýeligi hödürleýän bolsa, häzirki wagtda şahsyýetiň iň ýokary gorag derejesini üpjün edýär.Sowadyjy kostýum, partlaýjy zyňyndy işgärleri netijeli we intensiw ýerine ýetirip biler ýaly, partlaýjy zyňylýan işgärler üçin howpsuz we salkyn gurşaw üpjün etmek üçin ulanylýar.
 • Goşun EOD çeňňegi we çyzyk gurallary toplumy

  Goşun EOD çeňňegi we çyzyk gurallary toplumy

  Goşun çeňňegi we çyzgy gurallary partlaýjy enjamlary ýok etmek (EOD), bomba topary we ýörite operasiýa proseduralary üçin.Kitde ýokary hilli komponentler, poslamaýan polat çeňňekler, ýokary güýçli deňiz derejeli kasnalar, pes derejeli ýokary derejeli Kevlar ýüpi we Improwizirlenen partlaýjy enjam (IED), uzakdan hereket etmek we uzakdan işlemek üçin ýörite gurallar bar.
 • Partlaýjy zyňyndylary ýok etmek üçin toplumlaýyn toplumlar (EOD)

  Partlaýjy zyňyndylary ýok etmek üçin toplumlaýyn toplumlar (EOD)

  Partlaýjy zyňyndylary ýok etmek üçin toplumlaýyn toplumlar (EOD) partlaýjy zyňyndylary ýok etmek (EOD), bomba topary we ýörite operasiýa proseduralary üçin.Kitde ýokary hilli komponentler, poslamaýan polat çeňňekler, ýokary güýçli deňiz derejeli kasnalar, pes derejeli ýokary derejeli Kevlar ýüpi we Improwizirlenen partlaýjy enjam (IED), uzakdan hereket etmek we uzakdan işlemek üçin ýörite gurallar bar.
 • Neşeler / Narkotik kesgitleýji Neşe serişdelerini kesgitleýji

  Neşeler / Narkotik kesgitleýji Neşe serişdelerini kesgitleýji

  Göçme yz neşe serişdelerini kesgitleýji, floresan konýuget polimerleriň öz-özünden ýygnalmagy bilen himiki taýdan öndürilen monolaýer duýgur flimlere esaslanýan neşe serişdelerini tapmagyň professional enjamy. Radioaktiwligi ýok we gyzdyrmagyň zerurlygy ýok.Bazardaky beýleki şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, iň kiçi göwrümi we iň ýeňil agramy bar.Enjam işlemek aňsat we çalt we takyk kesgitlemek üçin neşe serişdelerini weýran etmeýän tapmak üçin ulanylyp bilner.
 • Göçme rentgen skaner ulgamy HWXRY-03

  Göçme rentgen skaner ulgamy HWXRY-03

  Bu enjam, ilkinji jogap beriji we EOD toparlary bilen bilelikde meýdan operasiýasynyň zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin döredilen ýeňil agramly, göçme, batareýa bilen işleýän rentgen skaner ulgamydyr.Bu ýeňil agram bolup, operatorlara az wagtyň içinde funksiýalara we amallara düşünmäge kömek edýän ulanyjy üçin amatly programma üpjünçiligi bilen gelýär.
 • Ballistik bomba ýorgan

  Ballistik bomba ýorgan

  Ballistik bomba ýorgan, partlama garşy ýorgan we partlama garşy goragdan ybarat.Partlama garşy ýorgan we partlama garşy çitiň içki ýadrosy ýörite materiallardan, ýokary güýçli dokalan mata bolsa içki we daşarky mata hökmünde ulanylýar.Partlama garşy ýokary öndürijilikli PE UD matasy esasy material hökmünde saýlanýar we partlaýjy böleklerden emele gelen energiýanyň doly siňmegini üpjün etmek üçin ýörite tikin prosesi kabul edilýär.
 • Partlamany basyp ýatyrýan bomba ýorgan

  Partlamany basyp ýatyrýan bomba ýorgan

  Partlamany basyp ýatyrýan bomba ýorgan, partlama garşy ýorgan we partlama garşy goragdan ybarat.Partlama garşy ýorgan we partlama garşy çitiň içki ýadrosy ýörite materiallardan, ýokary güýçli dokalan mata bolsa içki we daşarky mata hökmünde ulanylýar.Partlama garşy ýokary öndürijilikli PE UD matasy esasy material hökmünde saýlanýar we partlaýjy böleklerden emele gelen energiýanyň doly siňmegini üpjün etmek üçin ýörite tikin prosesi kabul edilýär.
 • LED çyralary bilen awtoulag gözleg aýnasynyň aşagynda

  LED çyralary bilen awtoulag gözleg aýnasynyň aşagynda

  LED çyralary bolan awtoulag gözleg aýnasy, esasan, awtoulagyň şassisi, maşynyň aşagy, ammaryň burçy we ş.m. ýaly gönüden-göni gözlemek kyn ýerlerde şübheli zatlary ýüze çykarmak üçin ulanylýar, esasan howa menziliniň howpsuzlygyny barlamak, harby sebiti barlamak ýa-da hususy awtoulag barlagy.Mundan başga-da, toplumlaýyn dizaýny kabul edýär, bu bolsa ony has çydamly, amatly we göçme edýär.
 • EOD Robot pilotsyz ýerüsti ulaglar

  EOD Robot pilotsyz ýerüsti ulaglar

  Akylly deslapky pozisiýa gözegçilikli EOD robot ykjam robot korpusyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Jübi robot korpusy guty, elektrik hereketlendirijisi, hereketlendiriji ulgam, mehaniki gol, bäşik kellesi, gözegçilik ulgamy, yşyklandyryş, partlaýjy maddalaryň bazasy, zarýad berilýän batareýa, çekiji halka we ş.m. mehaniki gol uly gol, teleskopik gol, kiçi gol we manipulýator.Böwrek basseýnine oturdyldy we diametri 220mm.Mehaniki goluň üstünde goşa elektrik diregi we goşa howa bilen işleýän polýus oturdyldy.Bäşlik kellesi ýykylýar.Bäşlik kellesine howa bilen işleýän polýus, kamera we antenna oturdyldy.Gözegçilik ulgamy kameradan, monitordan, antennadan we ş.m.-den ybaratdyr.Bu ulgam DC24V gurşun kislotasy bilen zarýad berilýän batareýa bilen üpjün edilýär.
123456Indiki>>> Sahypa 1/37

Habaryňyzy bize iberiň: