Önümler

 • El bilen partlaýjy maddalaryň yzyny kesgitlemek ulgamy

  El bilen partlaýjy maddalaryň yzyny kesgitlemek ulgamy

  El bilen ulanylýan partlaýjy yzlary kesgitlemek ulgamy, iň ýokary kesgitleýiş çägine eýe bolan we içerki we daşarky bazarlarda iň köp partlaýjy madda bolan göçme yz partlaýjy detektordyr.Ajaýyp ABS polikarbonat örtügi berk we owadan.Batteryeke batareýanyň üznüksiz iş wagty 8 sagatdan gowrak.Sowuk başlangyç wagty 10 sekundyň içinde. TNT kesgitlemegiň çägi 0,05 ng, 30-dan gowrak partlaýjy madda tapylyp bilner.Önüm awtomatiki usulda kalibrlenýär.
 • Zyňylýan mikro-robot ulgamy

  Zyňylýan mikro-robot ulgamy

  Harby / polisiýa taktiki zyňylýan mikro-robot ulgamy ýeňil agramly, pes ýöreýän ses, güýçli we çydamly kiçijik detektiw robot.Şeýle hem pes energiýa sarp etmegiň, ýokary öndürijiligiň we göterijiligiň dizaýn talaplaryny göz öňünde tutýar.Iki tigirli detektiw robot platformasy ýönekeý gurluşyň, amatly dolandyryşyň, çeýe hereketliligiň we güýçli ýurtara ukyplylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gurlan ýokary kesgitli şekil datçigi, alma we kömekçi yşyk daşky gurşaw baradaky maglumatlary netijeli ýygnap biler, uzakdan wizual söweş buýrugyny we ýokary ygtybarlylygy bilen gije-gündiz gözleg işlerini amala aşyryp biler.Robot dolandyryş terminaly ergonomiki taýdan dizaýn edilen, ykjam we amatly, doly funksiýalary bilen, buýruk işgärleriniň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 • Akylly köp funksiýaly dürbü

  Akylly köp funksiýaly dürbü

  Gijeki görüş gözegçilik çäkleri Dürbüler infragyzyl, pes yşykly, görünýän ýagtylygy we lazeri birleşdirýän kiçijik akylly gözegçilik enjamydyr.Gurlan ýerleşiş moduly, sanly magnit kompas we lazer diapazony bar.Surat birleşdiriş funksiýasy bilen, gije-gündiz synlamak we maksatlaýyn gözlemek üçin ulanylyp bilner.Suratlary we wideolary alyp bolýar we maglumatlary wagtynda ýükläp bolýar.Ulanmak amatly we göçme.
 • Göçme dron Jammer

  Göçme dron Jammer

  Formaragyň şekilli UAV dykylyşy, uly çeýeligi we çalt jogap bermäge we goramaga mümkinçilik berýän uly artykmaçlygy bolan UAV-a garşy göçme ýaragdyr.
 • Magnit däl Eod gurallar toplumy

  Magnit däl Eod gurallar toplumy

  Magnit däl 37 bölek EOD gurallar toplumy bomba zyňmak üçin niýetlenendir.Toolshli gurallar berilýum mis ergininden öndürilýär.Partlaýjy zyňyndy işgärleri magnit sebäpli uçgun öndürmezlik üçin şübheli partlaýjy maddalary aýrylanda möhüm guraldyr.
 • El bilen wideo endoskopy

  El bilen wideo endoskopy

  Wideo endoskop, kiçijik garaňky ýerlerde kontrabanda we gizlin işgärleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak, şeýle hem işgärleriň girmegi aňsat bolmadyk öýlerde ýa-da beýleki ýerlerde ýagdaýy synlamak üçin ulanylýar.Jemgyýet howpsuzlygy, ýaragly polisiýa, ýangyndan goramak, gümrük we beýleki howpsuzlyk bölümleri howpsuzlyk barlagyny, partlaýjy zyňylmagy, kontrabanda garşy, jenaýat derňewi, gözleg we halas ediş we ş.m. geçirmek üçin amatlydyr.
 • Uçary kesgitlemek we gysmak ulgamy

  Uçary kesgitlemek we gysmak ulgamy

  Ulgam ajaýyp enjamlardan, enjamlary kesgitleýän enjamlardan we fon operasiýa ulgamyndan durýar.Ectionüze çykaryş ulgamy, uçarmansyz howa arkaly çykýan elektromagnit signalyny tapyp biler we şol bir wagtyň özünde 3 km uzaklykda birnäçe nyşany kesgitläp biler.Gözegçilik edilmeýän awtomatiki gorag funksiýasy bilen, howany goramak üçin gorag aralygy.Uçaryň gaçmagynyň we ýaralanmagynyň öňüni almak üçin, her dürli gyssagly hadysada, howpsuzlyk sahnasynda, möhüm iş ýerinde, gizlin bölümleriň howa giňişliginde we dürli ýerlerde ulanylyp bilner.Degişli ýagdaýda gurmak bilen, bellenen ýerde uçarmansyz gorag meýdançasy döredilip bilner we uçarman sebite girip bilmez.24 sagat gözegçiliksiz uçuş zolagyny gurup biler.
 • Riot garşy ýarag

  Riot garşy ýarag

  “Multiple Scenes Anti Riot Gun” dürli boýun egmek funksiýalaryny birleşdirýär, bu hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine görüş ünsüni, olfabriki stimulýasiýany, fiziki tutgaýlary we myşsalary höweslendirmek we ş.m. ulanyp, boýun egdiriş tertibini we boýun egmek derejesini çeýe sazlamaga mümkinçilik berýär.
 • EOD kostýum bomba zyňmak kostýumy

  EOD kostýum bomba zyňmak kostýumy

  Bu EOD kostýum bombasyny ýok etmek kostýumy, esasanam Jemgyýetçilik howpsuzlygy, medaragly polisiýa bölümleri, ownuk partlaýjy maddalary aýyrmak ýa-da ýok etmek üçin geýinýän işgärler üçin ýörite eşik enjamlary hökmünde döredildi.Operatora iň ýokary rahatlygy we çeýeligi hödürleýän bolsa, häzirki wagtda şahsyýetiň iň ýokary gorag derejesini üpjün edýär.Sowadyjy kostýum, partlaýjy zyňyndy işgärleri netijeli we intensiw ýerine ýetirip biler ýaly, partlaýjy zyňylýan işgärler üçin howpsuz we salkyn gurşaw üpjün etmek üçin ulanylýar.
 • 5G WIFI Mobile Jammer

  5G WIFI Mobile Jammer

  Bu enjam, açyk howa gurşawyna ýa-da türmeler, mekdepler, harby, iri zawodlar we magdan kärhanalary ýaly signal goragly giňişlige bagyşlanan ýokary güýçli jübi telefonydyr.
 • Ulag barlagynyň aýnasy astynda

  Ulag barlagynyň aýnasy astynda

  Awtoulag gözleginiň aýnasy, esasan, inspektorlary görmek kyn bolan we beýleki gözleg programmalary üçin ulaglaryň, şahanyň, ýerasty, üçegiň, potolokyň, maýatnik çyrasy we ş.m. ýaly ýerlerde bomba ýa-da kontrabandalary gözlemäge mümkinçilik berýär.Gözegçi aýnanyň burçuny we teleskopik polýusyň uzynlygyny sazlamak arkaly islendik ýerleri barlap biler.Gije enjamlaşdyrylan çyrasy bilen hem ulanylyp bilner.
 • Yşyklandyrylan teleskopiki gözleg aýnasy

  Yşyklandyrylan teleskopiki gözleg aýnasy

  Yşyklandyrylan teleskopik aýna, esasan, inspektorlary görmek kyn we beýleki gözleg programmalary üçin ulaglaryň, şahanyň, ýerasty, üçegiň, potolokyň, maýatnik çyrasy we ş.m. ýaly ýerlerde bomba ýa-da kontrabandany gözlemäge mümkinçilik berýär.Gözegçi aýnanyň burçuny we teleskopik polýusyň uzynlygyny sazlamak arkaly islendik ýerleri barlap biler.Gije enjamlaşdyrylan çyrasy bilen hem ulanylyp bilner.
123456Indiki>>> Sahypa 1/45

Habaryňyzy bize iberiň: