Howpsuzlyk Barlagy

 • El bilen partlaýjy maddalaryň yzyny kesgitlemek ulgamy

  El bilen partlaýjy maddalaryň yzyny kesgitlemek ulgamy

  El bilen ýarylýan partlaýjy yzlary kesgitlemek ulgamy, iň ýokary kesgitleýiş çägine eýe bolan we içerki we daşarky bazarlarda iň köp partlaýjy madda bolan göçme yz partlaýjy detektordyr.Ajaýyp ABS polikarbonat örtügi berk we owadan.Batteryeke batareýanyň üznüksiz iş wagty 8 sagatdan gowrak.Sowuk başlangyç wagty 10 sekundyň içinde. TNT kesgitlemegiň çägi 0,05 ng, 30-dan gowrak partlaýjy madda tapylyp bilner.Önüm awtomatiki usulda kalibrlenýär.
 • Ulag barlagynyň aýnasy astynda

  Ulag barlagynyň aýnasy astynda

  Awtoulag gözleginiň aýnasy, esasan, inspektorlary görmek kyn bolan we beýleki gözleg programmalary üçin ulaglaryň, şahanyň, ýerasty, üçegiň, potolokyň, maýatnik çyrasy we ş.m. ýaly ýerlerde bomba ýa-da kontrabandalary gözlemäge mümkinçilik berýär.Gözegçi aýnanyň burçuny we teleskopik polýusyň uzynlygyny sazlamak arkaly islendik ýerleri barlap biler.Gije enjamlaşdyrylan çyrasy bilen hem ulanylyp bilner.
 • Yşyklandyrylan teleskopiki gözleg aýnasy

  Yşyklandyrylan teleskopiki gözleg aýnasy

  Yşyklandyrylan teleskopiki aýna, esasan, inspektorlary görmek kyn bolan we beýleki gözleg programmalary üçin ulaglaryň, şahanyň, ýerasty, üçegiň, potolokyň, maýatnik çyrasy we ş.m. ýaly ýerlerde bomba ýa-da kontrabandany gözlemäge mümkinçilik berýär.Gözegçi aýnanyň burçuny we teleskopik polýusyň uzynlygyny sazlamak arkaly islendik ýerleri barlap biler.Gije enjamlaşdyrylan çyrasy bilen hem ulanylyp bilner.
 • Awtoulag awtoulag barlagy wideo kamera ulgamy, gijeki görnüş

  Awtoulag awtoulag barlagy wideo kamera ulgamy, gijeki görnüş

  Awtoulag awtoulag barlagy wideo kamera ulgamy 7 dýuým ýokary kesgitlemäni we açyk 1080P ekran ekrany, düşnükli şekil ekrany;.HD giň burçly kamerany kabul ediň, görüş meýdany ölen burç bolmasa has giňdir.7 dýuýmlyk ýokary kesgitli displeý şekili has düşnükli edýär.Esasy beden, agramyny ep-esli azaldýan we has ykjam edýän uglerod süýüm turbalaryndan ýasalýar.Amatly buklama gurluşy, hereketli teleskopik çybyk, uniwersal tigir şassisi operatorlara, örän amatly we zähmeti tygşytlaýan burçlary çeýe sazlamaga mümkinçilik berýär.
 • 7 dýuým HD giňlikdäki burç kamerasy bilen ulag gözleg ulgamynyň aşagynda

  7 dýuým HD giňlikdäki burç kamerasy bilen ulag gözleg ulgamynyň aşagynda

  7 dýuým ýokary kesgitlemäni we açyk 1080P ekran ekrany, düşnükli surat ekrany kabul ediň;.HD giň burçly kamerany kabul ediň, görüş meýdany ölen burç bolmasa has giňdir.7 dýuýmlyk ýokary kesgitli displeý şekili has düşnükli edýär.Esasy beden, agramyny ep-esli azaldýan we has ykjam edýän uglerod süýüm turbalaryndan ýasalýar.Amatly buklama gurluşy, hereketli teleskopik çybyk, uniwersal tigir şassisi operatorlara, örän amatly we zähmeti tygşytlaýan burçlary çeýe sazlamaga mümkinçilik berýär.
 • Teleskopik polýuslary barlamak kamerasy

  Teleskopik polýuslary barlamak kamerasy

  Teleskopik polýus gözleg kamerasy ýokary gatly penjireler, gün şöhlesi, ulag, turbageçiriji, konteýnerler we ş.m. ýaly girip bolmaýan we görünmeýän ýerlerde bikanun immigrantlary we kontrabandany wizual gözden geçirmek üçin döredilen ýokary derejeli. teleskopiki IR gözleg Kamera ýokary güýçli we ýeňil uglerod süýümli teleskopik polýusa oturdyldy.Wideo IR ýagtylygy arkaly gaty pes ýagtylyk şertlerinde ak-gara reňklere üýtgediler.
 • El bilen partlaýjy maddalary yzarlaýjy

  El bilen partlaýjy maddalary yzarlaýjy

  El bilen partlaýjy yzlary kesgitleýji, bir wagtyň özünde yz partlaýjy we neşe bölejiklerini tapyp we derňäp bilýän, radioaktiw däl ionlaşdyrma çeşmesini ulanyp, goşa re ionly ion hereket spektri (IMS) ýörelgesine esaslanýar we ýüze çykaryş duýgurlygy nanogram derejesine ýetýär .Specialörite süpürgiç şübheli zadyň üstünde süpürilýär we nusga alynýar.Çeňňek detektoryň içine salnandan soň, detektor partlaýjy maddalaryň we neşe serişdeleriniň anyk düzümini we görnüşini derrew habar berer.Önüm göçme we işlemek aňsat, esasanam saýtda çeýe tapmak üçin amatly.Raýat awiasiýasynda, demir ýol tranzitinde, gümrükde, serhet goragynda we mähelläniň ýygnanýan ýerlerinde partlaýjy we neşe serişdelerini barlamak ýa-da milli hukuk goraýjy edaralar tarapyndan maddy subutnamalary barlamak üçin giňden ulanylýar.
 • Narkotik kesgitlemek we kesgitlemek ulgamy

  Narkotik kesgitlemek we kesgitlemek ulgamy

  Enjam, şol bir wagtyň özünde yz partlaýjy we neşe bölejiklerini tapyp we seljerip bilýän we kesgitleme duýgurlygy nanogram derejesine ýetýän täze radioaktiw däl ionlaşdyryş çeşmesini ulanyp, goşa re ionly ion hereket spektri (IMS) ýörelgesine esaslanýar.Specialörite süpürgiç şübheli zadyň üstünde süpürilýär we nusga alynýar.Çeňňek detektoryň içine salnandan soň, detektor partlaýjy maddalaryň we neşe serişdeleriniň anyk düzümini we görnüşini derrew habar berer.Önüm göçme we işlemek aňsat, esasanam saýtda çeýe tapmak üçin amatly.Raýat awiasiýasynda, demir ýol tranzitinde, gümrükde, serhet goragynda we mähelläniň ýygnanýan ýerlerinde partlaýjy we neşe serişdelerini barlamak ýa-da milli hukuk goraýjy edaralar tarapyndan maddy subutnamalary barlamak üçin giňden ulanylýar.
 • Partlaýjy yzlary kesgitlemek ulgamy

  Partlaýjy yzlary kesgitlemek ulgamy

  Partlaýjy yzlary kesgitlemek ulgamy, iň ýokary kesgitleýiş çägine we içerki we daşarky bazarlarda iň köp partlaýjy madda bolan göçme yz partlaýjy detektordyr.Ajaýyp ABS polikarbonat örtügi berk we owadan.Batteryeke batareýanyň üznüksiz iş wagty 8 sagatdan gowrak.Sowuk başlangyç wagty 10 sekundyň içinde. TNT kesgitlemegiň çägi 0,05 ng, 30-dan gowrak partlaýjy madda tapylyp bilner.Önüm awtomatiki usulda kalibrlenýär.
 • Çyzykly däl çatryk detektory - Diňlemek enjamlaryny tapyň

  Çyzykly däl çatryk detektory - Diňlemek enjamlaryny tapyň

  Çyzykly däl birleşdiriji detektor, paketlerde ýa-da obýektlerde (bomba partlaýjylary ýa-da detektafon we ş.m.) şübheli nyşanlary we näbelli ýarymgeçiriji enjamlary ýüze çykarmak üçin ulanylýan ýarymgeçiriji enjamlary çalt we ygtybarly kesgitlemek üçin enjamdyr. Şeýle hem açyk partlaýjy enjamlary tapyp biler. Jübi telefonlary, yzarlaýyş enjamlary, diňleýiş enjamlary, gizlin kameralar, sanly ses ýazgylary, SIM kartalar we ş.m. ýaly häzirki zaman elektron enjamlarynda ulanylýan ýarymgeçiriji zynjyrlaryň bardygyny anyklap biler.
 • Partlaýjy yzlary anyklamak barlaghanasy

  Partlaýjy yzlary anyklamak barlaghanasy

  Partlaýjy yzlary kesgitlemek laboratoriýasy iň ýokary kesgitleýiş çägine eýe bolan we içerki we daşarky bazarlarda iň köp partlaýjy madda bolan göçme yz partlaýjy detektordyr.Ajaýyp ABS polikarbonat örtügi berk we owadan.Batteryeke batareýanyň üznüksiz iş wagty 8 sagatdan gowrak.Sowuk başlangyç wagty 10 sekundyň içinde. TNT kesgitlemegiň çägi 0,05 ng, 30-dan gowrak partlaýjy madda tapylyp bilner.Önüm awtomatiki usulda kalibrlenýär.
 • Sensokary duýgur partlaýjy maddalary yzarlaýyş ulgamlary

  Sensokary duýgur partlaýjy maddalary yzarlaýyş ulgamlary

  Partlaýjy yzlary kesgitlemek ulgamlary, iň ýokary kesgitleýiş çägine we içerki we daşarky bazarlarda iň köp partlaýjy madda bolan göçme yz partlaýjy detektordyr.Ajaýyp ABS polikarbonat örtügi berk we owadan.Batteryeke batareýanyň üznüksiz iş wagty 8 sagatdan gowrak.Sowuk başlangyç wagty 10 sekundyň içinde. TNT kesgitlemegiň çägi 0,05 ng, 30-dan gowrak partlaýjy madda tapylyp bilner.Önüm awtomatiki usulda kalibrlenýär.
123456Indiki>>> Sahypa 1/12

Habaryňyzy bize iberiň: