Howpsuzlyk Barlagy

 • Neşeler / Narkotik kesgitleýji Neşe serişdelerini kesgitleýji

  Neşeler / Narkotik kesgitleýji Neşe serişdelerini kesgitleýji

  Göçme yz neşe serişdelerini kesgitleýji, floresan konýuget polimerleriň öz-özünden ýygnalmagy bilen himiki taýdan öndürilen monolaýer duýgur flimlere esaslanýan neşe serişdelerini tapmagyň professional enjamy. Radioaktiwligi ýok we gyzdyrmagyň zerurlygy ýok.Bazardaky beýleki şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, iň kiçi göwrümi we iň ýeňil agramy bar.Enjam işlemek aňsat we çalt we takyk kesgitlemek üçin neşe serişdelerini weýran etmeýän tapmak üçin ulanylyp bilner.
 • Göçme rentgen skaner ulgamy HWXRY-03

  Göçme rentgen skaner ulgamy HWXRY-03

  Bu enjam, ilkinji jogap beriji we EOD toparlary bilen bilelikde meýdan operasiýasynyň zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin döredilen ýeňil agramly, göçme, batareýa bilen işleýän rentgen skaner ulgamydyr.Bu ýeňil agram bolup, operatorlara az wagtyň içinde funksiýalara we amallara düşünmäge kömek edýän ulanyjy üçin amatly programma üpjünçiligi bilen gelýär.
 • LED çyralary bilen awtoulag gözleg aýnasynyň aşagynda

  LED çyralary bilen awtoulag gözleg aýnasynyň aşagynda

  LED çyralary bolan awtoulag gözleg aýnasy, esasan, awtoulagyň şassisi, maşynyň aşagy, ammaryň burçy we ş.m. ýaly gönüden-göni gözlemek kyn ýerlerde şübheli zatlary ýüze çykarmak üçin ulanylýar, esasan howa menziliniň howpsuzlygyny barlamak, harby sebiti barlamak ýa-da hususy awtoulag barlagy.Mundan başga-da, toplumlaýyn dizaýny kabul edýär, bu bolsa ony has çydamly, amatly we göçme edýär.
 • Awtoulag tekerini döwmek

  Awtoulag tekerini döwmek

  Bu awtomatiki ýol bloky, polisiýa we harby işgärler üçin ulaglary derrew duruzmak üçin ýörite işlenip düzülen.Islendik ulag, üstünden geçip, islendik tizlikde syýahat edip, tekerleri çalt, ygtybarly we täsirli çişiriler.
 • Howpsuzlyk skaneri eli metal detektory

  Howpsuzlyk skaneri eli metal detektory

  Howpsuzlyk pudagynyň takyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen göçme elde göterilýän metal detektor.Adam bedenini, goş-golamlary we her dürli metal önümleri we ýaraglary gözlemek üçin ulanylyp bilner.Howa menzilleri, gümrük, deňiz portlary, demir ýol menzilleri, türmeler, möhüm şlýuzalar, ýeňil senagatlar we köpçülikleýin çäreler arkaly howpsuzlygy barlamak we giriş gözegçiligi üçin giňden ulanylyp bilner.
 • Ulaglary barlamak / gözegçilik ulgamy astyndaky ykjam

  Ulaglary barlamak / gözegçilik ulgamy astyndaky ykjam

  Ulagyň gözleg ulgamy, esasan, dürli ulaglaryň aşaky bölegini barlamak üçin kabul edilýär.Aşakda gizlenýän adamlaryň howplaryny / kontrabandasyny / kontrabandasyny çalt we takyk kesgitläp biler.UVSS ulag serişdeleriniň howpsuzlygyny barlamagyň tizligini we takyklygyny ep-esli ýokarlandyrýar, adam resurslaryna maýa goýumlaryny azaldýar. Bu synagyň täsirini ep-esli ýokarlandyryp biler. Bu ulgam kompýuter suratlaryny kesgitlemegiň öňdebaryjy skaner tehnologiýasy bilen kesgitlemek üçin şassi maglumatlary açyk görkezýär.
 • Awtoulag barlag ulgamynyň aşagyndaky awtomatiki

  Awtoulag barlag ulgamynyň aşagyndaky awtomatiki

  Awtoulag astyndaky awtomatiki gözegçilik ulgamy, esasan, dürli ulaglaryň aşaky bölegini barlamak üçin kabul edilýär.Aşakda gizlenýän adamlaryň howplaryny / kontrabandasyny / kontrabandasyny çalt we takyk kesgitläp biler.UVSS ulag serişdeleriniň howpsuzlygyny barlamagyň tizligini we takyklygyny ep-esli ýokarlandyrýar, adam resurslaryna maýa goýumlaryny azaldýar. Bu synagyň täsirini ep-esli ýokarlandyryp biler. Bu ulgam kompýuter suratlaryny kesgitlemegiň öňdebaryjy skaner tehnologiýasy bilen kesgitlemek üçin şassi maglumatlary açyk görkezýär.
 • Gözleg toplumy

  Gözleg toplumy

  Gözleg gözleg toplumy, möhüm ýerleri we ýerleri barlamak üçin howpsuzlyk gözegçisi tarapyndan ulanylýar.Bu, esasan, howpsuzlyk işgärlerine, howpsuzlyk barlagyna we bikanun getirilen kontrabandalary gözlemekde ulanylýar
 • Göçme el bilen saklanýan howpsuzlyk metal detektory

  Göçme el bilen saklanýan howpsuzlyk metal detektory

  Howpsuzlyk pudagynyň takyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen göçme elde göterilýän metal detektor.Adam bedenini, goş-golamlary we her dürli metal önümleri we ýaraglary gözlemek üçin ulanylyp bilner.Howa menzilleri, gümrük, deňiz portlary, demir ýol menzilleri, türmeler, möhüm şlýuzalar, ýeňil senagatlar we köpçülikleýin çäreler arkaly howpsuzlygy barlamak we giriş gözegçiligi üçin giňden ulanylyp bilner.
 • Göçme el bilen metal detektor

  Göçme el bilen metal detektor

  Howpsuzlyk pudagynyň takyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen göçme elde göterilýän metal detektor.Adam bedenini, goş-golamlary we her dürli metal önümleri we ýaraglary gözlemek üçin ulanylyp bilner.Howa menzilleri, gümrük, deňiz portlary, demir ýol menzilleri, türmeler, möhüm şlýuzalar, ýeňil senagatlar we köpçülikleýin çäreler arkaly howpsuzlygy barlamak we giriş gözegçiligi üçin giňden ulanylyp bilner.
 • El bilen yzyna gaýdýan şekillendiriş ulgamy

  El bilen yzyna gaýdýan şekillendiriş ulgamy

  El bilen rentgen şöhlelendiriji hakyky wagt şekillendiriş ulgamy ýokary öndürijilige eýe .Bu IED, metal ýa-da metal däl ýaraglar, neşe serişdeleri, walýuta we beýleki organiki howplar we ş.m. ýaly kontrabandalary ýüze çykarmaga ukyply.
 • El bilen arkaýyn şekil

  El bilen arkaýyn şekil

  El bilen rentgen şöhlelendiriji hakyky wagt şekillendiriş ulgamy ýokary öndürijilige eýe .Bu IED, metal ýa-da metal däl ýaraglar, neşe serişdeleri, walýuta we beýleki organiki howplar we ş.m. ýaly kontrabandalary ýüze çykarmaga ukyply.
123456Indiki>>> Sahypa 1/10

Habaryňyzy bize iberiň: