Kazyýet derňewi

 • Jenaýatyň sahnasy giň aýak yzy

  Jenaýatyň sahnasy giň aýak yzy

  Giriş Reňk temperaturasy: 6000K, ýokary güýçli LED ýagtylyk çeşmesi super ak ýagtylygy üpjün edýär, tebigy gün şöhlesini simulasiýa edýär we ýagtylyk çyzykly paýlanýar.Gözlegiň gerimi: giň gözleg meýdany, ýagtylyk çeşmesinden 50 sm uzaklykda 80 sm giňlige ýetýär.Adaty ýagtylyk çeşmesinden 3-8 esse köp.Dizaýn: gözleg çeşmesi giňelip, ýagtylyk çeşmesi giň we tekiz.Aýak yzyny we beýleki fiziki subutnamalary tapmak aňsat.Batareýa: uly ...
 • HW-P01 Aýak yzy ýagtylyk çeşmesi

  HW-P01 Aýak yzy ýagtylyk çeşmesi

  Giriş Reňk temperaturasy: 6000K, ýokary güýçli LED ýagtylyk çeşmesi super ak ýagtylygy üpjün edýär, tebigy gün şöhlesini simulasiýa edýär we ýagtylyk çyzykly paýlanýar.Gözlegiň gerimi: giň gözleg meýdany, ýagtylyk çeşmesinden 50 sm uzaklykda 80 sm giňlige ýetýär.Adaty ýagtylyk çeşmesinden 3-8 esse köp.Dizaýn: gözleg çeşmesi giňelip, ýagtylyk çeşmesi giň we tekiz.Aýak yzyny we beýleki fiziki subutnamalary tapmak aňsat.Batareýa: uly ...
 • Iki tolkunly lazerli subutnamalary açmak guraly

  Iki tolkunly lazerli subutnamalary açmak guraly

  Weýran ediji däl barlag, iň hakyky hakyky maglumatlary gönüden-göni alyp biler we bio-işjeň maddalara (DNK) zyýan bermez.Ter barmak yzy, tozan barmak yzy, okkult gan barmak yzy we ýagly barmak yzy üçin gönüden-göni açyş funksiýasy bar, bu beýleki ýagtylyk çeşmelerinden has ýokarydyr.
 • Göçme biologiki material detektory

  Göçme biologiki material detektory

  Powerokary kuwwatly diod massiw tehnologiýasyny ulanyp, gan, okkult gany, seminal suwuk tegmiller, tüýkülik tegmilleri, der tegmilleri, peşew yzlary, saç, dökülen öýjükler, süňk we diş bölekleri we ş.m. ýaly biologiki işjeň maddalar üçin ajaýyp açyş funksiýasyna eýedir.
 • Köp zolakly bitewi ýagtylyk gözleg çeşmesi

  Köp zolakly bitewi ýagtylyk gözleg çeşmesi

  Gözleg we maksatlaýyn gözleg üçin giňden ulanylýar. Surat suratlaryny yşyklandyrmak üçin gönüden-göni ulanylyp bilner. Bu jenaýatçy tehnikler üçin barmak yzlaryndan, aýak yzlaryndan, gan yzlaryndan, süýümlerden, gan, semen tegmillerinden, adam dokumalaryndan subutnama ýygnamak üçin amatly göçme gözleg çeşmesidir. heläkçilik bolan ýerdäki suwuklyk, neşe serişdeleri, pestisidler we partlaýjy galyndylar.
 • Kazyýet on üç tolkunly ýagtylyk çeşmesi

  Kazyýet on üç tolkunly ýagtylyk çeşmesi

  Bu ýagtylyk çeşmesi, jenaýatyň bolan ýerini derňemek üçin ýörite döredilen ýeňil göçme köp funksiýaly meýdan ksenon ýagtylyk çeşmesidir.55W ksenon lampa lampasyny kabul edýär, gurlan litiý batareýasy uzak wagtlap üznüksiz ulanylyp bilner.Hususan-da, 220V AC güýji bolmadyk ýerlerde meýdan gözlegleri üçin amatly.Jenaýat agtaryş bölümi üçin subutnamalary tapmagy gowulandyrmak üçin iň gowy saýlaw.
 • Jenaýatyň bolan ýerini derňemek üçin 13 tolkun zolakly ýagtylyk çeşmesi

  Jenaýatyň bolan ýerini derňemek üçin 13 tolkun zolakly ýagtylyk çeşmesi

  Bu ýagtylyk çeşmesi, jenaýatyň bolan ýerini derňemek üçin ýörite döredilen ýeňil göçme köp funksiýaly meýdan ksenon ýagtylyk çeşmesidir.55W ksenon lampa lampasyny kabul edýär, gurlan litiý batareýasy uzak wagtlap üznüksiz ulanylyp bilner.Hususan-da, 220V AC güýji bolmadyk ýerlerde meýdan gözlegleri üçin amatly.Jenaýat agtaryş bölümi üçin subutnamalary tapmagy gowulandyrmak üçin iň gowy saýlaw.
 • Jenaýatyň bolan ýerini derňemek üçin kazyýet işiniň ýagty çeşmesi

  Jenaýatyň bolan ýerini derňemek üçin kazyýet işiniň ýagty çeşmesi

  Bu ýagtylyk çeşmesi, jenaýatyň bolan ýerini derňemek üçin ýörite döredilen ýeňil göçme köp funksiýaly meýdan ksenon ýagtylyk çeşmesidir.55W ksenon lampa lampasyny kabul edýär, gurlan litiý batareýasy uzak wagtlap üznüksiz ulanylyp bilner.Hususan-da, 220V AC güýji bolmadyk ýerlerde meýdan gözlegleri üçin amatly.Jenaýat agtaryş bölümi üçin subutnamalary tapmagy gowulandyrmak üçin iň gowy saýlaw.
 • Ultra giň spektrli fiziki subutnamalary gözlemek we ýazga almak ulgamy

  Ultra giň spektrli fiziki subutnamalary gözlemek we ýazga almak ulgamy

  Bu önüm gaty uly ylmy gözleg derejesindäki şekil geçiriş datçigini kabul edýär.150nm ~ 1100nm spektral jogap diapazony bilen ulgam barmak yzlaryny, palma yzlaryny, gan tegmillerini, peşew, spermatozoidleri, DNK yzlaryny, örtülen öýjükleri we beýleki jandarlary giňişleýin gözlemek we ýokary kesgitli ýazgy alyp biler. ýokary duýgurlyk we super hepdelik yz tapmak ukyby.
 • Ultra giň spektrli fiziki subutnamalary gözlemek we ýazga almak kamerasy

  Ultra giň spektrli fiziki subutnamalary gözlemek we ýazga almak kamerasy

  Bu önüm gaty uly ylmy gözleg derejesindäki şekil geçiriş datçigini kabul edýär.150nm ~ 1100nm spektral jogap diapazony bilen ulgam barmak yzlaryny, palma yzlaryny, gan tegmillerini, peşew, spermatozoidleri, DNK yzlaryny, örtülen öýjükleri we beýleki jandarlary giňişleýin gözlemek we ýokary kesgitli ýazgy alyp biler. ýokary duýgurlyk we super hepdelik yz tapmak ukyby.
 • Ultra giň spektrli kazyýet kamerasy

  Ultra giň spektrli kazyýet kamerasy

  Ultra iri ylmy gözleg derejesindäki surat datçigi, spektral jogap diapazony bilen barmak yzlary, gan yzlary, aýak yzlary, tüýkülik, semen tegmilleri we ş.m. ýaly geçip bolmaýan zatlaryň jenaýat ýerinde surata düşürmek, düzeltmek, ýazmak we ýygnamak üçin ulanylýar. 180 ~ 1100nm, ýokary duýgurlyga we aşa gowşak yz gözlemek ukybyna eýe.
 • Super LED bio-material detektor

  Super LED bio-material detektor

  Super LED bio-material detektory peşew, tüýkülik, waginal sekresiýalary, gan we beýleki biologiki materiallary gözlemek üçin giňden ulanylyp bilner (DNK-a zyýan bermez) we süýüm öýjük böleklerinden, süňklerden, dişlerden, boýagdan, barmak yzlaryndan gaçyp biler. , atyş galyndylary we beýleki maddy subutnamalar
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Habaryňyzy bize iberiň: