Gözegçilik çözgüdi

 • “Armasight” köp maksatly gijeki görüş monokulýar

  “Armasight” köp maksatly gijeki görüş monokulýar

  TK seriýaly ýylylyk giňişliginde dürli aralykdaky ýaraglary deňeşdirmek üçin ýeňil görnüşi (TK-L), orta görnüşi (TK-M) we agyr görnüşi (TK-H) bar.Şol derejedäki önümleriň arasynda TK ululygy, agramy ýeňil, energiýa sarp edilişi pes, uzaklygy kesgitleýän we has ygtybarly.Içindäki şekil geçiriş moduly bilen, aňsat we gizlin synlamak we düşürmek üçin simsiz kellä dakylýan enjamlar bilen birikdirilip bilner.Amal ýönekeý we ygtybarly, awtomatiki ýarag kalibrlemesi we ähtimallyk derejesi bilen.
 • Ses gözegçilik ulgamy

  Ses gözegçilik ulgamy

  Diwar enjamynyň üsti bilen diňlenýän bu köp funksiýaly stereo häzirki wagtda şuňa meňzeş önümlerde iň täzelenen, diňleýjä bilmek isleýän iň anyk ses maglumatyny berip biler.Bu diwar ýaly gaty zatlaryň üsti bilen sähelçe ses çykarjak ýörite güýçlendiriji, şonuň üçin beýleki tarapda bolup geçýän zatlary diňläp bilersiňiz.
 • Professional diwar gapy mikrofony barlamak diňleýji enjam

  Professional diwar gapy mikrofony barlamak diňleýji enjam

  Diwar enjamynyň üsti bilen diňlenýän bu köp funksiýaly stereo häzirki wagtda şuňa meňzeş önümlerde iň täzelenen, diňleýjä bilmek isleýän iň anyk ses maglumatyny berip biler.Bu diwar ýaly gaty zatlaryň üsti bilen sähelçe ses çykarjak ýörite güýçlendiriji, şonuň üçin beýleki tarapda bolup geçýän zatlary diňläp bilersiňiz.
 • Akustiki otaga gözegçilik ulgamlary

  Akustiki otaga gözegçilik ulgamlary

  Bu gözegçilik ulgamy, aýna penjiräniň gara deşiginiň meselesini netijeli ýeňip geçýän we penjiräniň üsti bilen nyşany synlamagy amala aşyrýan täze üçünji nesil lazer diňlemek tehnologiýasyny kabul edýär.Pes sesiň we impedans nyşanynyň kiçijik titremesini yzygiderli kesgitlemek arkaly ses signalyny wepalylykda dikeldip biler.Adamy uzak aralykdan netijeli diňlemek üçin ýapyk, ýarym ýapyk penjire gurşawynda ýa-da açyk ýerde ulanmak ýerliklidir.
 • Köp maksatly ýylylyk çäkleri

  Köp maksatly ýylylyk çäkleri

  TK seriýaly ýylylyk giňişliginde dürli aralykdaky ýaraglary deňeşdirmek üçin ýeňil görnüşi (TK-L), orta görnüşi (TK-M) we agyr görnüşi (TK-H) bar.Şol derejedäki önümleriň arasynda TK ululygy, agramy ýeňil, energiýa sarp edilişi pes, uzaklygy kesgitleýän we has ygtybarly.Içindäki şekil geçiriş moduly bilen, aňsat we gizlin synlamak we düşürmek üçin simsiz kellä dakylýan enjamlar bilen birikdirilip bilner.Amal ýönekeý we ygtybarly, awtomatiki ýarag kalibrlemesi we ähtimallyk derejesi bilen.
 • Diwarlaryň üsti bilen gizlin diňlemek üçin diwar mikrofonynyň stetoskopy

  Diwarlaryň üsti bilen gizlin diňlemek üçin diwar mikrofonynyň stetoskopy

  Diwar enjamynyň üsti bilen diňleýän bu iki güýç geçiriji, häzirki wagtda diňleýjilere bilmek isleýän iň anyk ses maglumatlaryny berip biljek şuňa meňzeş önümleriň iň täzelenen görnüşidir.Bu diwar ýaly gaty zatlaryň üsti bilen sähelçe ses çykarjak ýörite güýçlendiriji, şonuň üçin beýleki tarapda bolup geçýän zatlary diňläp bilersiňiz.
 • Gözegçilik çözgüdi üçin 10 görnüşli simsiz ses gözegçilik ulgamy

  Gözegçilik çözgüdi üçin 10 görnüşli simsiz ses gözegçilik ulgamy

  Öň görnüşli 10 görnüşli simsiz diňlemek ulgamy simsiz geçiriji bölekden we kabul ediji bölekden durýar.Simsiz geçiriji bölekler 10 dürli ýygylyk zolagy we dürli şekilli enjamlar bilen üpjün edilendir, biri-birine päsgel bermezden bir wagtda ulanylyp bilner.
 • Göz topy 360 ° ykjam görkeziş ulgamy

  Göz topy 360 ° ykjam görkeziş ulgamy

  Göz topy simsiz real wagt akyl üçin ýörite döredilen ulgamdyr.Sensor top ýaly tegelek görnüşde.Urulmakdan ýa-da urulmakdan aman galmak üçin howply bolup, uzak ýerlere zyňylyp bilner.Soňra bir wagtyň özünde gözegçilik etmek üçin real wagt wideo we ses iberýär.Operator howply ýerde bolmazdan gizlin ýerde bolup geçýän zatlary synlamagy başarýar.Şeýlelik bilen, binada, ýerzeminde, gowakda, tunelde ýa-da zolakda çäre görmeli bolanyňyzda töwekgelçilik azalýar.Bu ulgam terrorçylyga garşy çäre görmek ýa-da şäherde, oba ýerlerinde ýa-da açyk howada gözegçilik etmek üçin polisiýa, harby polisiýa we ýörite operasiýa güýçlerine degişlidir.Bu enjam käbir NIR-LED bilen enjamlaşdyrylan, şonuň üçin operator garaňky gurşawdaky zatlary gözläp we gözegçilikde saklap biler.
 • “EyeBall” zyňylýan gözegçilik enjamy

  “EyeBall” zyňylýan gözegçilik enjamy

  Gözegçilik topy, simsiz real wagt akyl üçin ýörite döredilen ulgam.Sensor top ýaly tegelek görnüşde.Urulmakdan ýa-da urulmakdan aman galmak üçin howply bolup, uzak ýerlere zyňylyp bilner.Soňra bir wagtyň özünde gözegçilik etmek üçin real wagt wideo we ses iberýär.Operator howply ýerde bolmazdan gizlin ýerde bolup geçýän zatlary synlamagy başarýar.Şeýlelik bilen, binada, ýerzeminde, gowakda, tunelde ýa-da zolakda çäre görmeli bolanyňyzda töwekgelçilik azalýar.Bu ulgam terrorçylyga garşy çäre görmek ýa-da şäherde, oba ýerlerinde ýa-da açyk howada gözegçilik etmek üçin polisiýa, harby polisiýa we ýörite operasiýa güýçlerine degişlidir.Bu enjam käbir NIR-LED bilen enjamlaşdyrylan, şonuň üçin operator garaňky gurşawdaky zatlary gözläp we gözegçilikde saklap biler.
 • Köp funksiýaly termiki şekil dürbüsi

  Köp funksiýaly termiki şekil dürbüsi

  HW-TM-B infragyzyl, pes yşykly, görünýän ýagtylygy we lazeri birleşdirýän kiçijik akylly gözegçilik enjamy.Gurlan ýerleşiş moduly, sanly magnit kompas we lazer diapazony bar.Surat birleşdiriş funksiýasy bilen, gije-gündiz synlamak we maksatlaýyn gözlemek üçin ulanylyp bilner.Suratlary we wideolary alyp bolýar we maglumatlary wagtynda ýükläp bolýar.Ulanmak amatly we göçme.
 • “Rangefinder” we “Gijeki görnüş” bilen termiki şekillendiriş gijeki görüş dürbüsi

  “Rangefinder” we “Gijeki görnüş” bilen termiki şekillendiriş gijeki görüş dürbüsi

  HW-TM-B infragyzyl, pes yşykly, görünýän ýagtylygy we lazeri birleşdirýän kiçijik akylly gözegçilik enjamy.Gurlan ýerleşiş moduly, sanly magnit kompas we lazer diapazony bar.Surat birleşdiriş funksiýasy bilen, gije-gündiz synlamak we maksatlaýyn gözlemek üçin ulanylyp bilner.Suratlary we wideolary alyp bolýar we maglumatlary wagtynda ýükläp bolýar.Ulanmak amatly we göçme.
 • Gijeki görüş gözegçilik çäkleri dürbüler

  Gijeki görüş gözegçilik çäkleri dürbüler

  Gijeki görüş gözegçilik çäkleri Dürbüler infragyzyl, pes yşykly, görünýän ýagtylygy we lazeri birleşdirýän kiçijik akylly gözegçilik enjamydyr.Gurlan ýerleşiş moduly, sanly magnit kompas we lazer diapazony bar.Surat birleşdiriş funksiýasy bilen, gije-gündiz synlamak we maksatlaýyn gözlemek üçin ulanylyp bilner.Suratlary we wideolary alyp bolýar we maglumatlary wagtynda ýükläp bolýar.Ulanmak amatly we göçme.
123456Indiki>>> Sahypa 1/7

Habaryňyzy bize iberiň: