Gözegçilik çözgüdi

 • Akylly köp funksiýaly dürbüler

  Akylly köp funksiýaly dürbüler

  Gijeki görüş gözegçilik çäkleri Dürbüler infragyzyl, pes yşykly, görünýän ýagtylygy we lazeri birleşdirýän kiçijik akylly gözegçilik enjamydyr.Gurlan ýerleşiş moduly, sanly magnit kompas we lazer diapazony bar.Surat birleşdiriş funksiýasy bilen, gije-gündiz synlamak we maksatlaýyn gözlemek üçin ulanylyp bilner.Suratlary we wideolary alyp bolýar we maglumatlary wagtynda ýükläp bolýar.Ulanmak amatly we göçme.
 • El bilen wideo endoskopy

  El bilen wideo endoskopy

  Wideo endoskop, kiçijik garaňky ýerlerde kontrabanda we gizlin işgärleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak, şeýle hem işgärleriň girmegi aňsat bolmadyk öýlerde ýa-da beýleki ýerlerde ýagdaýy synlamak üçin ulanylýar.Jemgyýet howpsuzlygy, ýaragly polisiýa, ýangyndan goramak, gümrük we beýleki howpsuzlyk bölümleri howpsuzlyk barlagyny, partlaýjy zyňylmagy, kontrabanda garşy, jenaýat derňewi, gözleg we halas ediş we ş.m. geçirmek üçin amatlydyr.
 • Wideo Endoskop

  Wideo Endoskop

  Wideo Endoskop göçme we aňsat ulanylýar, 360 ° özbaşdak gönükdirilen, toplumlaýyn dizaýn, ýeňil we göçme.3,5 dýuým TFT LCD ekrany, ýokary kesgitli şekil datçigi tehnologiýasy, HD şekil, wideo we surata düşürmek, gözleg we gorag enjamlarynyň poslamagy, könelişme garşylygy, suw geçirmeýän we tozan çydamlylygy.
 • Robot gözegçilik topy

  Robot gözegçilik topy

  Robot gözegçilik topy, simsiz real wagt akyl üçin ýörite döredilen ulgam.Sensor top ýaly tegelek görnüşde.Urulmakdan ýa-da urulmakdan aman galmak üçin howply bolup, uzak ýerlere zyňylyp bilner.Soňra bir wagtyň özünde gözegçilik etmek üçin real wagt wideo we ses iberýär.Operator howply ýerde bolmazdan gizlin ýerde bolup geçýän zatlary synlamagy başarýar.Şeýlelik bilen, binada, ýerzeminde, gowakda, tunelde ýa-da zolakda çäre görmeli bolanyňyzda töwekgelçilik azalýar.Bu ulgam terrorçylyga garşy çäre görmek ýa-da şäherde, oba ýerlerinde ýa-da açyk howada gözegçilik etmek üçin polisiýa, harby polisiýa we ýörite operasiýa güýçlerine degişlidir.Bu enjam käbir NIR-LED bilen enjamlaşdyrylan, şonuň üçin operator garaňky gurşawdaky zatlary gözläp we gözegçilikde saklap biler.
 • Simsiz GSM Ses Bug Gözegçilik Enjamyny diňläň

  Simsiz GSM Ses Bug Gözegçilik Enjamyny diňläň

  Simsiz GSM Diňläň Audio Bug Gözegçilik Enjamy simsiz geçiriji bölekden we kabul ediji bölekden durýar.Simsiz geçiriji bölekler 10 dürli ýygylyk zolagy we dürli şekil bilen enjamlaşdyrylandyr, olar bir-birine päsgel bermezden bir wagtda ulanylyp bilner.
 • “Armasight” köp maksatly gijeki görüş monokulýar

  “Armasight” köp maksatly gijeki görüş monokulýar

  TK seriýaly ýylylyk giňişliginde dürli aralykdaky ýaraglary deňeşdirmek üçin ýeňil görnüşi (TK-L), orta görnüşi (TK-M) we agyr görnüşi (TK-H) bar.Şol derejedäki önümleriň arasynda TK ululygy, agramy ýeňil, energiýa sarp edilişi pes, uzaklygy kesgitleýän we has ygtybarly.Içindäki şekil geçiriş moduly bilen, aňsat we gizlin synlamak we düşürmek üçin simsiz kellä dakylýan enjamlar bilen birikdirilip bilner.Amal ýönekeý we ygtybarly, awtomatiki ýarag kalibrlemesi we ähtimallyk derejesi bilen.
 • Köp funksiýaly stereo diňlemek ulgamy

  Köp funksiýaly stereo diňlemek ulgamy

  Köp funksiýaly stereo ses ulgamy analog ses signallaryny (adam sesi, aýak yzy, beýleki sesler) kabul edip we ýazga alyp biler.Az şöhlelendiriji pes sesli DSP gaýtadan işlemek we güýçlendiriji enjamlaryň kabul edilmegi sebäpli, signal öň tarapynda çep we sag garaşsyz stereo datçikler tarapyndan alynýar we yzky dolandyryş dolandyryş bölümi tarapyndan demodulýasiýa edilenden soň çykýar, şonuň üçin maşyn gaty kiçi sesleri tapyp bilýär.
 • Ses gözegçilik ulgamy

  Ses gözegçilik ulgamy

  Diwar enjamynyň üsti bilen diňlenýän bu köp funksiýaly stereo häzirki wagtda şuňa meňzeş önümlerde iň täzelenen, diňleýjä bilmek isleýän iň anyk ses maglumatyny berip biler.Bu diwar ýaly gaty zatlaryň üsti bilen sähelçe ses çykarjak ýörite güýçlendiriji, şonuň üçin beýleki tarapda bolup geçýän zatlary diňläp bilersiňiz.
 • Diwarlaryň üsti bilen mikrofonlary diňläň

  Diwarlaryň üsti bilen mikrofonlary diňläň

  Diwarlaryň üsti bilen diňläň Mikrofonlar analog ses signallaryny (adam sesi, aýak yzy, beýleki sesler) alyp we ýazga alyp bilerler.Az şöhlelendiriji pes sesli DSP gaýtadan işlemek we güýçlendiriji enjamlaryň kabul edilmegi sebäpli, signal öň tarapynda çep we sag garaşsyz stereo datçikler tarapyndan alynýar we yzky dolandyryş dolandyryş bölümi tarapyndan demodulýasiýa edilenden soň çykýar, şonuň üçin maşyn gaty kiçi sesleri tapyp bilýär.
 • Diwarlary diňlemek üçin ýokary duýgur içaly ses enjamy

  Diwarlary diňlemek üçin ýokary duýgur içaly ses enjamy

  Örän duýgur içaly ses enjamy “Diwarlaryň üsti bilen diňläň” enjamy analog ses signallaryny (adam sesi, aýak yzlary, beýleki sesler) kabul edip we ýazyp biler.Az şöhlelendiriji pes sesli DSP gaýtadan işlemek we güýçlendiriji enjamlaryň kabul edilmegi sebäpli, signal öň tarapynda çep we sag garaşsyz stereo datçikler tarapyndan alynýar we yzky dolandyryş dolandyryş bölümi tarapyndan demodulýasiýa edilenden soň çykýar, şonuň üçin maşyn gaty kiçi sesleri tapyp bilýär.
 • Professional diwar gapy mikrofony barlamak diňleýji enjam

  Professional diwar gapy mikrofony barlamak diňleýji enjam

  Diwar enjamynyň üsti bilen diňlenýän bu köp funksiýaly stereo häzirki wagtda şuňa meňzeş önümlerde iň täzelenen, diňleýjä bilmek isleýän iň anyk ses maglumatyny berip biler.Bu diwar ýaly gaty zatlaryň üsti bilen sähelçe ses çykarjak ýörite güýçlendiriji, şonuň üçin beýleki tarapda bolup geçýän zatlary diňläp bilersiňiz.
 • Sensokary duýgurlyk ses akustiki mikrofony bilen diwar enjamy arkaly diňläň

  Sensokary duýgurlyk ses akustiki mikrofony bilen diwar enjamy arkaly diňläň

  Sensokary duýgurlykly ses akustiki mikrofon bilen diwar enjamyny diňläň analog ses signallaryny (adam sesi, aýak yzy, beýleki sesler) kabul edip we ýazyp biler.Az şöhlelendiriji pes sesli DSP gaýtadan işlemek we güýçlendiriji enjamlaryň kabul edilmegi sebäpli, signal öň tarapynda çep we sag garaşsyz stereo datçikler tarapyndan alynýar we yzky dolandyryş dolandyryş bölümi tarapyndan demodulýasiýa edilenden soň çykýar, şonuň üçin maşyn gaty kiçi sesleri tapyp bilýär.
123456Indiki>>> Sahypa 1/8

Habaryňyzy bize iberiň: