Hytaýyň elementleri Kataryň dünýä çempionatynda şöhle saçýar

637aed43a31049178c92246e
Dünýä çempionatynyň öňüsyrasynda Lusail stadionynyň daşynda umumy görnüş.[Surat / Agentlikler]

Şanhaý gymmatly kagyzlar habar gullugynyň duşenbe güni beren habaryna görä, önümçilik, marka marketinginden başlap, medeni önümlere çenli, FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022-de Hytaýyň elementleri hem köp.

Hytaý demir ýol gurluşyk korporasiýasy, Katar dünýä çempionatynyň esasy stadionlaryndan biri bolan Lusail stadionyny dizaýn etdi we gurdy, bu hytaý kärhanalary tarapyndan gurlan professional futbol stadionlarynyň arasynda iň uly we iň ösen stadion.Mundan başga-da, Hytaýyň “Unilumin” firmasy dünýä çempionaty üçin “LED” uly ekrany üpjün ediji.

Hytaýyň Energetika Gurluşyk Korporasiýasy tarapyndan döredilen we gurlan Al-Kasar 800 megawattlyk fotoelektrik zawody dünýä çempionatyna ýaşyl energiýa berip, işe girizildi.Hytaý Energetika Korporasiýasy we Hytaý Gezhouba Topary, dünýä çempionatyna arassa agyz suwy hödürläp, ägirt uly suw howdanynyň gurluşygyna gatnaşdylar.

Hytaý awtoulaglary dünýä çempionatynyň geçiriljek ýerlerine gatnaw hyzmatyny etdi.“A” paýnamaly iki firma dünýä çempionatynda jemgyýetçilik ulaglary üçin 3000-den gowrak awtoulag hödürledi.Şeýle hem, ýaryşa hyzmat edýän 888 täze energiýa ulagynyň hemmesi Hytaýyň “ututong” kompaniýasyndandyr we bu oýun üçin ulanylýan ulaglaryň umumy mukdarynyň 25 göterimini emele getirýär.

“Yiwu” sport önümleri birleşiginiň çaklamalaryna görä, “Made in Yiwu” dünýä çempionatynyň periferiýa önümleri bazaryndaky paýynyň, Kataryň dünýä çempionatynyň 32-nji tapgyrynyň baýdaklaryndan başlap, bezeglere we ýassyklara çenli 70 göterimini düzýär.

Alibabanyň habar bermegine görä, Halkara lesekelikler güni söwda möwsüminde, serhetaşa elektron söwda bölüminiň maglumatlary Braziliýada proýektorlaryň iberilişiniň 24 esse, futbol aýakgaplarynyň 729 göterim, Eastakyn Gündogarda we Unitedunaýtedde 327 göterim ýokarlanandygyny görkezýär. Arap Emirlikleri.

JIC-iň geňeşçi müdiri Jiang Siaoxiao soňky ýyllarda hytaý kompaniýalarynyň daşary ýurt bazaryny höwes bilen öwrenendigini aýtdy.Has takygy, Hytaýyň halkara in engineeringenerçilik pudagy dünýä ykdysadyýetine giň baglanyşyk bilen çalt ösdi.

Hytaýyň täze energiýa pudagy innowasiýa we önümçilikde öňdebaryjy orny eýeleýär.Hytaýda öndürilen ownuk önümler ýokary hilli we arzan bahasy bilen dünýäde meşhurdyr.

Çyzykly däl birleşdiriji detektor

HW-24 ykjam ululygy, ergonomiki dizaýny we agramy bilen tapawutlanýan özboluşly çyzykly däl birleşdiriji detektor.

Itçyzykly däl birleşdiriji detektorlaryň iň meşhur modelleri bilen ýokary bäsdeşlik edýär.Üýtgeýän güýç çykaryşyna eýe bolup, üznüksiz we impuls re modeiminde hem işläp biler.Awtomatiki ýygylygy saýlamak çylşyrymly elektromagnit gurşawda işlemäge mümkinçilik berýär.

Kuwwatlylygy operatoryň saglygyna zyýanly däldir.Higherokary ýygylyklarda işlemek, käbir ýagdaýlarda adaty ýygylykly, ýöne has uly güýji bolan detektorlardan has täsirli edýär.

 

E 57
E 56

Iş wagty: Noýabr-22-2022

Habaryňyzy bize iberiň: