Innowasiýa ylmy-tehnologiki üstünlikler Wuzhen sammitini ýeňilleşdirýär

E 106
Dünýäniň öňdebaryjy internet ylmy we tehnologiki üstünlikleri üçin goýberiş dabarasy 2022-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Gündogar Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Wuzhen şäherinde geçirildi. [Surat Wei Siaohao / chinadaily.com.cn]

Hytaýdan we daşary ýurtlardan dünýäde öňdebaryjy internet ägirtleriniň gazanan 15 sany ylmy we tehnologiki üstünligi, 9-njy noýabrda Gündogar Hytaýyň Zhejiang welaýatynda geçirilen 2022-nji ýyldaky Bütindünýä internet konferensiýasy Wuzhen sammitinde “Senagat üçin Oskar” diýlip atlandyrylýan çärede açyldy.

Üstünlikler, 257 içerki we halkara programmalardan saýlanan internetdäki esasy teoriýalary, tehnologiýalary, önümleri we işewürlik modellerini öz içine alýar.

Maý aýyndan başlap, Bütindünýä Internet konferensiýasy internet pudagynda gazanylan üstünlikleri sorap başlady we dünýäniň çar künjeginde giň üns we oňyn seslenme aldy.

Çykyş dabarasy 5G / 6G torlary, IPv6 + protokoly, emeli intellekt, operasiýa ulgamlary, kibernetik howpsuzlyk, superkompýuter, ýokary öndürijilikli çipler we “sanly ekizler” ýaly serhet bölümlerinde ösüşi görkezdi.

Çyzykly däl birleşdiriji detektor

Çyzykly däl birleşdiriji detektor “HW-24Elektron enjamlary işjeň we öçürilen ýagdaýda gözlemek we ýerleşdirmek üçin ulanylýar.

Çyzykly däl birleşdiriji detektorlaryň iň meşhur modelleri bilen ýokary bäsdeşlik edýär.Üýtgeýän güýç çykaryşyna eýe bolup, üznüksiz we impuls re modeiminde hem işläp biler.Awtomatiki ýygylygy saýlamak çylşyrymly elektromagnit gurşawda işlemäge mümkinçilik berýär.

Detektor, RF barlag signaly bilen şöhlelenende 2-nji we 3-nji garmonikada jogap döredýär.Emeli gelip çykyşyň ýarymgeçiriji komponentleri ikinji garmonikada has ýokary derejäni görkezer, emeli gelip çykyşynyň poslaýjy ýarymgeçiriji komponentleri degişlilikde üçünji garmonikada has ýokary derejäni görkezer.“HW-24”Elektron enjamlary we poslaýjy ýarymgeçirijileri çalt we ygtybarly kesgitlemäge mümkinçilik berýän şöhlelenýän obýektleriň 2-nji we 3-nji garmoniki jogabyny seljerýär.

E 57
E 54

Iş wagty: Noýabr-15-2022

Habaryňyzy bize iberiň: