5-nji CIIE-de akylly enjamlar

A5c
Bir myhman, 2022-nji ýylyň 7-nji noýabrynda Şanhaýda 5-nji CIIE-de MR äýnek dakmak we wirtual görkezmeleri ýerine ýetirmek arkaly Canonyň täze garyşyk hakykat ulgamyny başdan geçirýär. [Surat / IC]

Içerki we daşary ýurtly kompaniýalardan täze önümleri we tehnologiýalary alyş-çalyş etmek üçin platforma bolan Hytaý Halkara import sergisi häzirki wagtda 5-10-njy noýabr aralygynda Şanhaýda bäşinji sessiýasy üçin dowam edýär.

Sergide garyşyk hakykatdan başlap, howa arassalaýjy enjamlara çenli akylly enjamlar myhmanlara ýokary tehnologiýalardan täze çümdürme tejribelerini hödürleýär.

Çyzykly däl birleşdiriji detektor

HW-24 ykjam ululygy, ergonomiki dizaýny we agramy bilen tapawutlanýan özboluşly çyzykly däl birleşdiriji detektor.

Itçyzykly däl birleşdiriji detektorlaryň iň meşhur modelleri bilen ýokary bäsdeşlik edýär.Üýtgeýän güýç çykaryşyna eýe bolup, üznüksiz we impuls re modeiminde hem işläp biler.Awtomatiki ýygylygy saýlamak çylşyrymly elektromagnit gurşawda işlemäge mümkinçilik berýär.

Kuwwatlylygy operatoryň saglygyna zyýanly däldir.Higherokary ýygylyklarda işlemek, käbir ýagdaýlarda adaty ýygylykly, ýöne has uly güýji bolan detektorlardan has täsirli edýär.

E 57
E 56

Iş wagty: Noýabr-09-2022

Habaryňyzy bize iberiň: