Göçme rentgen skaner ulgamy HWXRY-04

Gysga düşündiriş:

Bu enjam, ilkinji jogap beriji we EOD toparlary bilen bilelikde meýdan operasiýasynyň zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin döredilen ýeňil agramly, göçme, batareýa bilen işleýän rentgen skaner ulgamydyr.Bu ýeňil agram bolup, operatorlara az wagtyň içinde funksiýalara we amallara düşünmäge kömek edýän ulanyjy üçin amatly programma üpjünçiligi bilen gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Haryt bellikleri

Model: HWXRY-04

Bu enjam, ilkinji jogap beriji we EOD toparlary bilen bilelikde meýdan operasiýasynyň zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin döredilen ýeňil agramly, göçme, batareýa bilen işleýän rentgen skaner ulgamydyr.Bu ýeňil agram bolup, operatorlara az wagtyň içinde funksiýalara we amallara düşünmäge kömek edýän ulanyjy üçin amatly programma üpjünçiligi bilen gelýär.

Biz Hytaýda öndüriji, zawodymyz bäsdeşlik ukybyna eýe.Hünärmen we aýda 100 toplum önüm bermäge, 20 iş gününiň içinde ibermäge ukyply.Müşderilerimize gönüden-göni haryt satýarys, bu aralyk çykdajylary aýyrmaga kömek edip biler.Biz öz güýjümiz we artykmaçlyklarymyz bilen ynanýarys, size güýçli üpjünçi bolup bileris.Ilkinji hyzmatdaşlyk üçin size arzan bahadan nusgalary hödürläp bileris.

EOD / IED

Partlaýjy maddalaryň giňden ulanylmagy tutuş dünýäde parahat ilata, hukuk goraýjy güýçlere, harby we polisiýa bomba toparlaryna we EOD toparlaryna abanýan kynçylyklary we howplary döredýär.Bombany ýok etmek operatorlarynyň esasy maksady, wezipelerini mümkin boldugyça ygtybarly ýerine ýetirmekdir.Şol sebäpli, EOD enjamlary we ýörite göçme rentgen skaner ulgamlary bu gatnaşyga gatnaşýan ähli taraplaryň howpsuzlygyny üpjün etmek bilen bir hatarda hakyky wagty, şübheli zatlaryň ýokary hilli şekillerini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.

88ecf6e9

Garşy gözegçilik

Göçme rentgen skaner ulgamy, elektron enjamlary, mebel, diwarlar (beton, guradyjy enjam) ýaly ähli obýektleri barlamakda we hatda tutuş myhmanhana otagyny barlamakda möhüm rol oýnaýar.Jemgyýetçilik işgärini ýa-da ilçihanany goraýarka, bu zatlar, şeýle hem bigünä görünýän sowgatlar ýa-da jübi telefonlary, diňleýiş enjamy hökmünde ulanylmagyny aňladýan elektron böleklerinde azajyk üýtgeşiklik barlanmalydyr.

a7867df7

Serhet gözegçiligi

Göçme rentgen skaner ulgamlary kontrabanda - neşe ýa-da ýarag, serhetlerden we perimetrlerden güman edilýän zatlary barlamak arkaly IED-ni anyklamak üçin ajaýyp.Operatoryň doly ulgamyny zerur bolanda awtoulagynda ýa-da sumkasynda götermegine mümkinçilik berýär.Güman edilýän zatlary barlamak çalt we ýönekeý bolup, ýerdäki kararlar üçin iň ýokary surat hilini üpjün edýär.

c05d6de0

Gümrük gullugynyň işgärleri günde güman edilýän ulaglary we paketleri çalt, çozmaz we weýran etmeýän gözden geçirmeli. Göçme rentgen skaner ulgamlary barlag nokatlary üçin ajaýyp gözleg çözgüdini hödürleýär. uly ýük ýa-da ulag serişdesini barlamak ulgamy ýok ýa-da goşmaça çözgüt talap etmeýär. Ok-däri, ýarag, neşe, şaý-sepler we alkogol ýaly kontrabandany barlamak üçin amatly.

7fd519b6

Aýratynlyklary

Sahypada çalt ýygnanyp bolýar. Suraty gaty düşnükli amorf kremniý tehnologiýasy arkaly şekillendirilen plastinka. Arka tarapda uzakdan dolandyrmak bilen işledip bolýar.

Güýçli şekillendiriş we derňew gurallary.

Düşünjeli interfeýs, Suratyň bölünişi, işiň ýönekeýligi. Ulanyjy üçin amatly programma üpjünçiligi.

9939d213

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pekin Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. EOD we Security Solutions kompaniýasynyň öňdebaryjy üpjünçisidir.Işgärlerimiz, size kanagatly hyzmat bermek üçin ökde tehniki we dolandyryş hünärmenleri.

  Productshli önümlerde milli hünär derejesindäki synag hasabatlary we ygtyýarnama şahadatnamalary bar, şonuň üçin önümlerimizi sargyt edip bilersiňiz.

  Önümiň uzak möhletli işlemeginiň we operatoryň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi.

  EOD, terrorçylyga garşy enjamlar, aňtaw enjamy we ş.m. üçin 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen.

  Dünýädäki 60-dan gowrak ýurt müşderisine hünär taýdan hyzmat etdik.

  Harytlaryň köpüsi üçin MOQ ýok, ýöriteleşdirilen zatlar üçin çalt eltip bermek.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: